Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9621


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-01-05

 Nazwa pozycji Data
Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: DLI.1.6620.42.2015.AN.19, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Po 2017-01-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pod nazwą: Kanalizacja deszczowa ul. Rynek 9, oraz ul. Mikołaja Koper 2017-01-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w związku z zebraniem materiałów oraz dowodów w sprawie złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjn 2016-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci 2016-12-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego i oględzinach w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 285/2 położonej 2016-11-30
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i rozbudowie hali sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych na działce nr ew. 1682/1 2016-11-30
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pod nazwą: Kanalizacja deszczowa 2016-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji narciarskiej Gromadzyń wraz z budową nowych obiek 2016-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie wszczęcia postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przetwarzania odpadów gruzu w Ustrzykach Dolnych. 2016-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie sprostowania pomyłki w decyzji z dnia 14-06-2016 r., znak: GNP.6733.14.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowośc 2016-10-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 88/1, 308, 92/1, 93/1, 9411, 93/5, 94/4, 94/5, 94/2, 2016-10-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 353, 103, 105, 106, 111, 119, 38, 39, 40, 352, 45 po 2016-10-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 położonego na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne (miejscowo 2016-09-30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA USTRZYK DOLNYCH o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 2016-09-23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA USTRZYK DOLNYCH z dnia 23.09.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Krościenko Dworzec 2016-09-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 88/1, 308, 92/1 2016-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 353, 103, 105, 2016-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1050, 1051, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1055 położo 2016-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Ustrzyckiego Domu Kultury na działce o numerze ewidencyjnym: 1212 położo 2016-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działce o num 2016-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez budowę rampy rozładunkowej na działce o nu 2016-08-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę zasilana istniejącej stacji transformatorowej 15 kV Leszczowate 5 kablem 2016-08-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1050, 1051 2016-08-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku Powiatowej i Miejskiej B 2016-08-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Ustrzyckiego Domu Kultury na działc 2016-08-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 300, 301, 302, 523, 524, 525/1, 525/4, 525/5, 52 2016-08-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę zasilana istniejącej stacji transformatorowej 15 kV Leszczowate 5 kablem ziemnym oraz demontaż odcinka linii 2016-07-15
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o wydaniu postanowienia (znak: OS.507.1.1345.2016) uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji 2016-07-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych: 316/4, 319/1, 319/2, 338/2, 339/2 położonych w m 2016-07-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Wincentego Pola o nr 119261R wraz z kanalizacją deszczową na dzia 2016-07-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dwernickiego o nr 144222R wraz z budową oświetlenia ulicznego kab 2016-07-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 300, 301, 3 2016-07-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń budynku 2016-07-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: nadbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 2016-07-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: nadbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 2016-06-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina 2016-06-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę mostu przez potok bez nazwy w m. Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr 2016-06-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny na działce o numerze ewidencyjnym: 150/5 położonej w miejs 2016-06-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych: 316/4, 3191 2016-06-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń budynku dawnej szkoły 2016-06-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia w miejscowości Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa (stadion) na działce o numerze ewidencyjnym: 2016-06-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Wincentego Pola o nr 119261R wraz z kanalizacją deszczową 2016-05-31
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dwernickiego o nr 144222R wr 2016-05-31
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych na długości 255 mb wraz z budową oświetlenia uliczneg 2016-05-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci wodociągowej wody zimnej na ul. Rzecznej w Ustrzykach Dolnych na działkach o numerach e 2016-05-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii kablowej S.N. relacji stacja transformatorowa Ustrzyki Dolne 14 Wieżowa - Ustrzyki Dolne... 2016-05-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 oraz składania wniosków i uwag do jego treści. 2016-05-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny na działce o numerze 2016-05-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę linii napowietrznej S.N. 15 kV przebudowę linii napowietrznej... 2016-05-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia w miejscowości Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa (stadion)... 2016-05-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę odcinka sieci wodociągowej wody zimnej na ul. Rzecznej w Ustrzykach Doln 2016-04-27
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę drogi przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych na długości 255 mb wraz 2016-04-27
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę linii kablowej S.N. relacji stacja transformatorowa Ustrzyki Dolne 14 Wi 2016-04-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę parkingu położonego przy ulicy Dobrej koło szkoły oraz infrastruktury towarzyszącej, to jest chodnika 2016-04-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi 2016-04-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę linii napowietrznej S.N. 15 kV, przebudowę linii napowietrznej n.n., 2016-03-23
Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienia znak: KR0.5120.56.2016.KIVI uzgadniającego, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 2016-03-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku szkoły podstawowej w Równi w celu przystosowania dla osób niepełno 2016-03-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji znak L.dz. 6733.13.2015 z dnia 15 stycznia 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce dwóch 2016-03-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę parkingu położonego przy ulicy Dobrej koło szkoły oraz infrastruktury to 2016-03-03
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą 2016-02-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku szkoły podstawowej w Równi w celu p 2016-02-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działkach o numerze ewidencyjnym: 121, 379/1, 370, 2016-02-04
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-33 2016-02-01
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: zostało wydane postanowienie dla Powiatu Bieszczadzkiego, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia 2016-01-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750 - 2016-01-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 119252R na działkach o numerze ewidencyjnym: 220, 186/3, 232/1, 186/2, 1 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działkach o numerze ewidencyjnym: 121, 379/1, 370, 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 119206R na działkach o numerze ewidencyjnym: 203, 254, 396 położonych w 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 143024R + 143025R na działkach o numerze ewidencyjnym: 413, 414, 415 poł 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 118310R na działkach o numerze ewidencyjnym: 776 położonej w miejscowo 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 143518R na działkach o numerze ewidencyjnym: 506/1, 506/2 położonych w m 2016-01-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działce o numerze ewidencyjnym: 379/1 położonej w 2016-01-22
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie iż na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30.12.2015 r., znak: GNP.6733.30.2015 zostało wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie postanowienie znak: KR0.5140.340.2015.KM uzgadniają 2016-01-19
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie iż na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30.12.2015r., znak: GNP.6733.29.2015 zostało wydane postanowienie znak: KR0.5140.341.2015.KM uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warun 2016-01-19
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: lin 2016-01-07
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje o wydaniu decyzji z dnia 29.12.2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice - Strachocina 2016-01-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa — Leszczowate - Łodyna w 2016-01-05


  Ilość odwiedzin: 1952534