Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie inżynierii środowiska ? specjalność inżynieria komunalna,
3) doświadczenie zawodowe: co najmniej pięcioletni staż w wykonawstwie,
4) znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
5) znajomość zasad kosztorysowania robót budowlano-montażowych i programów do kosztorysowania,
6) umiejętność obsługi komputera,
7) znajomość systemu informacji prawnej LEX,
8) znajomość procedur przetargowych w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług,
9) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, O samorządzie gminnym i innych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

II. Ponadto:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


 
  Data publikacji   2017-10-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 105054