Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Ewidencja ludności
Liczba odwiedzin kategorii: 11214 
 
Wyrobienie / zmiana dowodu osobistego

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć, w każdym urzędzie miasta lub gminy na terenie całego kraju wyłącznie osobiście.
 2. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 3. Dowód osobisty wydaje się na okres 10 lat.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia wydaje się na 5 lat.
 5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
W celu wydania dowodu osobistego należy złożyć:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego , opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.05.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U.
  /Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz.U.2016.391 tj./, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 .01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu /Dz. U. z 2015r. 212/, ustawa z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U.2014.1114/.
 2. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia winna by wykonana na jasnym jednolitym tle, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, odzwierciadlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach nie mniejszych niż 492x610 pikseli i wielkości 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
 4. Osoba z wrodzonymi , nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami przedstawiając orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ,która ukończyła 16 lat.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, przedstawiając zaświadczenie przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i odbiera się osobiście w siedzibie organu w którym złożono wniosek.
 6. Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby . Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 7. Za osobę niepełnoletnią wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 8. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie , pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców.
 9. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składa opiekun prawny, natomiast za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo wniosek o wydanie dowodu składa kurator.

Uwaga!

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, odpisu skróconego polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych. Natomiast w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa - dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

Termin wydania dowodu osobistego wynosi 30 dni. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku (Dz. U. 2010.167.1131 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 212)

Osoba prowadząca: Elżbieta Dybała - Inspektor, pokój nr 20 (I piętro) Tel. 13 460 80 07

 

Obowiązek meldunkowy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy, który polega na:

 1. Zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 2. Wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 3. Zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Zameldowanie

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy obywatel polski przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Wymeldowanie

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego, albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego, albo z miejsca pobytu czasowego dokonuje się na formularzu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. 2016 poz 722 z późn. zm.).

Osoba prowadząca: Elżbieta Ostrowska - Z-ca Kierownika Wydz. Organizacyjnego, pokój nr 20 (I piętro) Tel. 13 460 80 07

 
 
  Ilość odwiedzin: 4174111