Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy : Zadania pod nazwą : Dostawa 2 szt. urządzeń chłodniczych do przetrzymywania ciał zmarłych.
 

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Dotyczy : Zadania pod nazwą : Dostawa 2 szt. urządzeń chłodniczych do przetrzymywania ciał zmarłych.

W wyniku zaproszenia do składania ofert na podstawie § 6 regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam o wyniku w/w postępowania : Za najkorzystniejszą z pośród dwóch złożonych ofert uznana została oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Włodzimierz Piasny, 63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 79 za cenę brutto ? 23.296,20 zł, otrzymując za cenę- 80 pkt, za gwarancje ? 5 pkt, razem ? 85 pkt. Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, oceniając oferty na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o przetargu: 80 pkt cena oferty, i 15 pkt gwarancja. W terminie zgodnym z ogłoszeniem, poza ofertą Nr 1 ofertę złożył także następujący Wykonawca: Oferta Nr 2 - ARPER s.c. Krzysztof Machej, Marek Piecha, 43-400 Cieszyn, ul.Rudowska 33 za cenę brutto ? 37.999,00 zł otrzymując za cenę 61,00 pkt, za gwarancję ? 5 pkt, razem ? 66 pkt. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono. Żadnej oferty nie odrzucono. Umowa w sprawie zamówienia na w/w zadanie może być zawarta niezwłocznie po zawiadomieniu wykonawcy o wynikach postępowania.

 
  Data publikacji   2018-06-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału GKiOŚ Joanna Szczepanik
 
  Ilość odwiedzin: 428899