Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntu przeznaczonego do komunalizacji z mocy prawa: - działka nr 1044 o powierzchni 0,0076 ha ? użytek B, położona w Ustrzykach Dolnych
 

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz gruntu przeznaczonego do komunalizacji z mocy prawa:

- działka nr 1044 o powierzchni 0,0076 ha – użytek  B, położona w Ustrzykach Dolnych a, ujawniona w księdze wieczystej nr KS2E/00015728/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, a pozostająca w użytkowaniu wieczystym Krzysztof Szczepański. 

Według stanu na dzień 27.05.1990r. obszar działki 1044 położonej w Ustrzykach Dolnych objęty był Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustrzyki Dolne – Planem Perspektywicznym na 1990r. Plan ten został zatwierdzony Uchwałą Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Ustrzykach Dolnych nr XXI/52/81 z dnia 13.03.1981r. w sprawie zatwierdzenia planu przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Powyższą uchwałą zatwierdzono również aktualizację planu wprowadzając zmiany dotyczące 35 symboli dotychczasowego planu. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego nr 10poz. 225 z dnia 21.12.1985r. 

Na dzień dzisiejszy działka nr 1044 położona w Ustrzykach Dolnych jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalanego uchwałą nr XI/77/07 z dnia 30.08.2007r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Rynek, Bełskiej, Szkolne, 29 Listopada, Kolejowej i  Nadbrzeżnej w Ustrzykach Dolnych. Na rysunku planu obszar wyżej wymienionej działki oznaczony jest symbolem U/MZ-Z-MN- usługi komercyjne, hotelowe, ochrony zdrowia także mieszkalnictwo.  

Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do komunalizacji z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 4  ustawy z dnia  10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm).

Ogłoszenie to podaje się do publicznej wiadomości przez okres 30 dni w sposób zwyczajowo przyjęty.

W okresie wywieszenia wyłożone będą protokoły inwentaryzacyjne i mapa ewidencyjna w pokoju nr 7 tutejszego urzędu w godzinach jego urzędowania do publicznego wglądu.

Strony zainteresowane prosi się o składanie skarg i wniosków co do komunalizacji przedmiotowych nieruchomości w sekretariacie tutejszego urzędu.

 

Ustrzyki Dolne dnia 2018-04-30     

 

 
  Data publikacji   2018-05-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107648