Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XLIII/593/18 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne ? przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerem działki 1304/5 o powierzchni 0,3608 ha, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w całości podpiwniczonego z częścią piwnicy nie obsypaną wraz z infrastrukturą. Cena nieruchomości netto: 180.000,00 ? zł.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KS2E/00036825/4 przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Na opisaną nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, jest wydana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych decyzja nr 11/18 o warunkach zabudowy obejmująca obszar działki o numerze ewidencyjnym 1304/5 położonej w Ustrzykach Dolnych znak GNP.6730.121.2017 z dnia 12.01.2018r. Rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia spisania umowy notarialnej, natomiast jej zakończenie w ciągu następnych 24 miesięcy. Całość cyklu winna zamknąć się w okresie 3 lat, licząc od dnia spisania umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania terminów zabudowy nabywca będzie uiszczał na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne karę umowną za każdy rok opóźnień w realizacji inwestycji w wysokości 10% wartości działki netto. Wartość działki określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, jednakże jeżeli wartość ta będzie niższa od ceny wywoławczej netto przetargu to kara umowna liczona będzie od ceny wywoławczej przetargu netto. Przedmiotowe ustalenia obowiązywać będą również następców prawnych nieruchomości i ujawnione będą w księdze wieczystej.

Sprzedaż opisanej nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.). Ustala się termin do złożenia ewentualnego wniosku do dnia 18.06.2018r.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie od dnia 04.05.2018r. do dnia 18.06.2018r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 ? tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2018-04-24

 
  Data publikacji   2018-04-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107642