Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Wykaz

W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXXVI/487/17 z dnia 1 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych oraz uchwały nr XXXVII/511/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/487/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne ? przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 288/30 o powierzchni 0,0265 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036826/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych
Cena nieruchomości: 11.331,00 ? zł
w tym: wartość nieruchomości 9.673,00 ? zł
koszt podziału nieruchomości 1.200,00 ? zł
koszt oszacowania nieruchomości 189,00 ? zł
koszt wypisu i wyrysu 209,00 ? zł
koszt założenia księgi wieczystej 60,00 ? zł

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległych nieruchomości oznaczonych numerami działek 288/3 i 286/3 stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 18.06.2018r. na złożenie wniosku. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie od dnia 04.05.2018r. do dnia 18.06.2018r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 ? tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2018-04-24

 
  Data publikacji   2018-04-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107889