Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do przeznaczone do zamiany...
 
Wykaz
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXXIX/536/17 z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne i osoby fizycznej? przeznaczone do zamiany w sposób następujący:
  1. przejąć na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomość położoną w Ustrzykach Dolnych oznaczoną numerami działek 782 i 783 o łącznej powierzchni 0,1241 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00015204/2, stanowiącą własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. budowę parkingów.
  2. przekazać na rzecz osoby fizycznej nieruchomość położoną w Ustrzykach Dolnych, oznaczoną numerem działki 73/6 o powierzchni 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00036499/9, stanowiącą własność Gminy Ustrzyki Dolne. Do ceny zostanie doliczony 23% podatek Vat.
Zbycie nieruchomości następuje w formie bezprzetargowej w drodze zamiany stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).
Zamiana nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 26.03.2018r. na złożenie wniosku.
Działki nr nr 782 i 783 nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, nie zostały też wydane decyzje o warunkach zabudowy.
Działka nr 73/6 nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże została wydana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych decyzja nr 24/12 z dnia 13.03.2012r. o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku jednorodzinnego.
Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie od dnia 09.02.2018r. do dnia 26.03.2018r.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 ? tel. 13-460-80-13.
Ustrzyki Dolne, dnia 2018-02-02
 
  Data publikacji   2018-02-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107825