Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Do konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie budownictwa, architektury lub ochrony środowiska,
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz celów publicznych,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. znajomość systemu informacji prawnej LEX,
 7. znajomość Ustaw: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i Kpa.

II. Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
  Data publikacji   2018-01-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 707060