Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych poszukuje kandydata na stanowisko ASYSTENT RODZINY
 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych poszukuje kandydata na stanowisko
ASYSTENT RODZINY

Asystentem rodziny może być osoba, która (wymagania niezbędne):

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada wykształcenie:
  1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiada prawo jazdy kat B + możliwość korzystania z samochodu prywatnego;
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na realizację powierzonych w ramach umowy zadań;

Wymagania pożądane:

 • staż pracy z dzieckiem lub rodziną;
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • komunikatywność i otwartość;
 • samodzielność w  działaniu i umiejętność podejmowania decyzji;
 • odpowiedzialność na stres;
 • asertywność;
 • rzetelność i systematyczność.
 
  Data publikacji   2017-12-08Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 659845