Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXIX/389/17 z dnia 09 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 361/2 o powierzchni 0,0637 ha, położona w miejscowości Nowosielce Kozickie, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036570/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

Cena nieruchomości: 5.786,00 - zł w tym:

wartość nieruchomości 4.118,00 - zł
koszt podziału działki 1.200,00 - zł
koszt oszacowania nieruchomości 199,00 - zł
koszt wypisu i wyrysu 209,00 - zł
koszt założenia księgi wieczystej 60,00 - zł

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości oznaczonej numerem działki 360 stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.).

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 20.06.2017r. na złożenie wniosku. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 05.05.2017r. do dnia 20.06.2017r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 - tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017-04-28

 
  Data publikacji   2017-04-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659748