Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXV/326/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 285 o powierzchni 0,0331 ha, położona w miejscowości Wojtkowa, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00017765/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

Cena nieruchomości: 3.715,00- zł
w tym:
wartość nieruchomości 3.200,00- zł
koszt oszacowania nieruchomości 246,00- zł
koszt założenia księgi wieczystej 60,00- zł
koszt wypisu i wyrysu 209,00- zł

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właściciela przyległej nieruchomości stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 05.06.2017r. na złożenie wniosku. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 21.04.2017r. do dnia 05.06.2017r.

 Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 - tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2017-04-13

 
  Data publikacji   2017-04-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659901