Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

I. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.

II. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości.
 2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, prawo pracy.
 
  Data publikacji   2017-03-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz Wojciech Domiszewski
 
  Ilość odwiedzin: 659919