Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38 - 700 Ustrzyki Dolne
 

Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38 - 700 Ustrzyki Dolne

 1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.)
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej ? w przypadku nauczyciela, albo
   2. stażu pracy dydaktycznej ? w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym ? w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013.168 z późn. zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego ? w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016.1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2016. poz. 1842 z późn. zm.) ? w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi na niej adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z odpowiednim dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 10, 38 - 700 Ustrzyki Dolne" w terminie do 11 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, lub przesłać na podany adres Urzędu,(decyduje data dotarcia do adresata)
 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. V.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
  Data publikacji   2017-03-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zygmunt Krasowski
 
  Ilość odwiedzin: 706971