Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. usług opiekuńczych, w tym specjalistycz
 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 j.t. ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

GMINA USTRZYKI DOLNE

reprezentowana przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.11.2008 r. znak: O - 1025/95/08 do zlecania zadań podmiotom ustawowo uprawnionym z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. następującego zadania:

  1. Część pierwsza - świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób;
  2. Część druga - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, w związku z realizacją Uchwały Nr XII/146/15 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania są zadaniem zleconym gminie.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:*

  1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana wysokość dotacji - 226 000 zł,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - planowana wysokość dotacji - 49 900 zł...

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku.

 
  Data publikacji   2016-11-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 111090