Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

W y k a z

W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XVI/132/99 z dnia 08 listopada 1999r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz uchwały nr XIV/125/11 z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 19 w budynku nr 39 przy ulicy Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych, z udziałem w 162/10000 częściach, w działce nr 556/1 o pow. ogólnej 0,1224 ha, oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00028719/9 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Ogólna wartość nieruchomości: 90.800,00,- zł w tym wartość udziału w gruncie: 1.300,00,- zł

         Do wyżej wymienionej wartości zastosowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami bonifikata w wysokości 80 % ogólnej wartości nieruchomości oraz doliczony zostanie koszt oszacowania lokalu w wysokości ? 369,00- zł. brutto, koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w wysokości 235,00- zł., fundusz remontowy oraz kredyt bankowy zaciągnięty na remont budynku przypadający na przedmiotowy lokal.

Sprzedaż lokalu następuje pod warunkiem zwolnienia Gminy Ustrzyki Dolne przez nabywcę z długu z tytułu kaucji mieszkaniowej.

Sprzedaż nieruchomości następuje w formie bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1774) ? pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin: 01.09.2015 r. do złożenia ewentualnego wniosku.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 29.07.2016r. do dnia 13.09.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 ? tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-07-20


 
  Data publikacji   2016-07-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111032