Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XIV/159/15 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 43,50 m2 oznaczona numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha, położona w miejscowości Bandrów Narodowy, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00036338/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Cena nieruchomości: 51.500,00 - zł.

Na cenę nieruchomości składa się jej wartość, koszt sporządzenia operatu szacunkowego, koszt założenia księgi wieczystej, koszt wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. Sprzedaż opisanej nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie ma wydanej obecnie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.). Ustala się termin do złożenia ewentualnego wniosku do dnia 12.09.2016r. Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 29.07.2016r. do dnia 12.09.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 - tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-07-11

 
  Data publikacji   2016-07-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96677