Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 5; 38-700 Ustrzyki Dolne
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 5; 38-700 Ustrzyki Dolne

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora PMBP w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:
  1. Posiada obywatelstwo polskie,
  2. Ukończyła studia wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  3. Posiada przynajmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. Posiada dobrą znajomość języków obcych (angielski lub niemiecki),
  5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne,
  7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.).
 2. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe pracy w bibliotece oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej, znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym środków europejskich oraz predyspozycje menadżerskie i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Koncepcję funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
  4. Odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. Kserokopię dowodu osobistego,
  6. Odpisy lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
  7. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
  8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.),
  12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)".
 4. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, kontaktem telefonicznym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych", w terminie do dnia 4 lipca 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne lub drogą pocztową na adres Urzędu. Decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 sierpień 2016 r.
 6. Informacje dodatkowe:
  1. CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie i czytelnym podpisem,
  2. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej będą udostępniane u Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
  3. Rozpoczęcie zatrudnienia nastąpi od dnia 1 września 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie na ogłaszanym stanowisku składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego, dopuszcza się możliwość zatrudnienia na okres próbny nieprzekraczający 3 miesiące.
 
  Data publikacji   2016-06-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 706890