Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

 1. Do konkursu na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:
  1. Posiada obywatelstwo polskie,
  2. Ukończyła studia wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, z zakresu administracji,
  3. Posiada przynajmniej roczny staż pracy na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego,
  4. Posiada umiejętność obsługi komputera, skanera i faksu, obsługi elektronicznego obiegu dokumentów poprzez program komputerowy np. PROTON,
  5. Posiada dobrą znajomość systemu informacji prawnej LEX,
  6. Posiada dobrą znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego,
  7. Posiada dobrą znajomość języków obcych (angielski lub niemiecki),
  8. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  9. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne,
  10. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  11. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.)
 2. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe pracy w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku bezpośredniej obsługi interesantów, znajomość obowiązujących przepisów w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz predyspozycje tworzenia i redagowania tekstu informacyjnego, skutecznego komunikowania się i uprzejmej, życzliwej pracy w zespole.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Udzielanie informacji oraz kierowanie interesantów do właściwych wydziałów w urzędzie,
  2. Udzielanie odpowiedzi na wnioski dot. udzielania informacji publicznej,
  3. Nadzór nad procesem przeglądania dokumentów urzędowych przez interesantów, których możliwość udostępniania wynika z odrębnych ustaw,
  4. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw urzędowych,
  5. Informowanie interesantów o trybie załatwiania spraw w urzędzie,
  6. Dbanie o prawidłowy pierwszy kontakt interesanta z urzędem,
  7. Prowadzenie tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego,
  8. Nadzór nad składaniem podpisów na liście obecności przez pracowników Urzędu,
  9. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych przez pracowników urzędu,
  10. Organizowanie i obsługa uroczystości, rocznic i innych imprez okolicznościowych w urzędzie,
  11. Przygotowywanie listów, wystąpień i pism na zlecenie burmistrza,
  12. Przygotowywanie oraz publikowanie na stronie internetowej urzędu notatek prasowych oraz zdjęć z wydarzeń gminnych.
 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. Kserokopię dowodu osobistego,
  5. Odpisy lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
  6. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.),
  11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)".
 5. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, kontaktem telefonicznym i dopiskiem: "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych", w terminie do 17 czerwca 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne lub drogą pocztową na adres urzędu. Decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2016 r.
 7. Informacje dodatkowe:
  1. CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie i czytelnym podpisem,
  2. Rozpoczęcie zatrudnienia nastąpi od 15 lipca 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie na ogłaszanym stanowisku składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.
 
  Data publikacji   2016-06-03Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 103151