Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 4 przy ulicy Korczaka w Ustrzykach Dolnych...
 

W y k a z

W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIV/115/99 z dnia 16 września 1999r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne oraz uchwały nr XIV/125/11 z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 38 w budynku nr 4 przy ulicy Korczaka w Ustrzykach Dolnych, z udziałem w 168/10000 częściach, w działce nr 1410 o pow. ogólnej 0,0733 ha oraz w częściach wspólnych budynku, uwidoczniony w księdze wieczystej nr KS2E/00027917/0 złożonej w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Ogólna wartość nieruchomości: 64.540,00,- zł
w tym wartość udziału w gruncie: 920,00,- zł

Do wyżej wymienionej wartości zastosowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami bonifikata w wysokości 80 % ogólnej wartości nieruchomości oraz doliczony zostanie koszt oszacowania lokalu w wysokości – 369,00-zł. brutto, koszt sporządzenia wypisu z rejestru lokali 30,00-zł. i koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w wysokości 235,00-zł. Sprzedaż lokalu następuje pod warunkiem zwolnienia Gminy Ustrzyki Dolne przez nabywcę z długu z tytułu kaucji mieszkaniowej. Sprzedaż nieruchomości następuje w formie bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2015 poz.1774 z późn. zm.) – pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin: 06.06.2016r. do złożenia ewentualnego wniosku.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 22.04.2016r. do dnia 06.06.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 – tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-04-12

 
  Data publikacji   2016-04-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96746