Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 303/4 o powierzchni 0,0716 ha...
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XVI/198/16 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 303/4 o powierzchni 0,0716 ha, położona w miejscowości Teleśnica Oszwarowa, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020640/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

Cena nieruchomości: 11.916,00 – zł. w tym:
wartość nieruchomości 10.120,00 – zł.
koszt podziału nieruchomości 1.400,00 – zł.
koszt oszacowania nieruchomości 246,00 – zł.
koszt wypisu i wyrysu 150,00 – zł.

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości oznaczonej numerem działki 304/2 stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.). Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 06.06.2016r. na złożenie wniosku. Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 22.04.2016r. do dnia 06.06.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 – tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-04-12

 
  Data publikacji   2016-04-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111199