Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1329/1 o powierzchni..
 

Wykaz

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XVI/199/16 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1329/1 o powierzchni 0,0748 ha, położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020412/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Cena nieruchomości: 60.100,00 – zł netto

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Sprzedaż opisanej nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na przedmiotową nieruchomość Gmina Ustrzyki Dolne posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Według uchwalonego planu działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami 1MN/U oraz częściowo U – są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące, z dopuszczeniem usług komercyjnych.

Sprzedawana nieruchomość zostanie obciążona służebnością przechodu pasem o szerokości 1,0 m biegnącym od działki nr 1329/2 wzdłuż działki nr 1329/3 do działki nr 1330 uwidocznionej na mapie linią przerywaną koloru zielonego. Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.). Ustala się termin do złożenia ewentualnego wniosku do dnia 06.06.2016r.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 22.04.2016r. do dnia 06.06.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 – tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-04-12

 
  Data publikacji   2016-04-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93818