Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 31
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury
w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 31

 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:
  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki, zarządzania zasobami ludzkimi;
  3. Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury; 4) Dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego;
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
  1. Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej;
  2. Doświadczenie w pracy z grupami dzecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  3.  Znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych, prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu pracy;
  4. Znajomość zagadnień związanych z pozyskaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków europejskich;
  5. Predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem, a także predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem "Konkurs ? dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych", na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Kopernika 1 ? I piętro lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia na stronie BIP (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 
  Data publikacji   2016-03-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659741