Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XV/183/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne – przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerem ewidencyjnym działek: 2094/2 i 2098/1 o łącznej powierzchni 0,0249 ha, położone w Ustrzykach Dolnych, uwidocznione w księgach wieczystych nr KS2E/00020412/1 i KS2E/00019963/8 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych

Cena nieruchomości: 13.172,80- zł.
 
w tym: wartość nieruchomości 10.480,00- zł.
koszt podziału nieruchomości 2.100,00- zł.
koszt oszacowania nieruchomości 442,80- zł.
koszt wypisu i wyrysu 150,00- zł.

Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości nr nr: 2095, 2096, 2097 stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem nie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt cyt. wyżej ustawy. Ustala się termin do dnia 25.04.2016r. na złożenie wniosku. Na przedmiotowe nieruchomości Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Przedmiotowy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w okresie 11.03.2015 r. do dnia 25.04.2016r.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, w pokoju nr 7 – tel. 13-460-80-13.

Ustrzyki Dolne, dnia 2016-02-26

 
  Data publikacji   2016-03-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111052