Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY USTRZYKI DOLNE

Przedmiotowe zezwolenie  wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz 1289)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby      przedsiębiorcy   ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer  identyfikacji podatkowej (NIP);       
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się      o zezwolenie  na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej  wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym zlokalizowana jest baza transportowa.
 2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych.
 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
 4. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. 
 5. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt  4 i 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 1. Dokument potwierdzający aktualne badania techniczne pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 3. Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową.
 4. Przedsiębiorca nie posiadający własnego zaplecza technicznego i sanitarnego powinien przedstawić podpisaną umowę z innym podmiotem na korzystanie z wymienionych obiektów z możliwością naprawy i konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

Uwagi:

Burmistrz Ustrzyk Dolnych jest organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
Zezwolenia  udziela się w drodze decyzji na  czas oznaczony, nie  dłuższy  niż 10 lat.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne (w poniedziałki w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30).

Opłaty:

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy nr rachunku: 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje  wydaje  się  w  ciągu  miesiąca,  a  w  sprawie  szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.   poz. 299).         
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Miejskiej W Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i  transportu nieczystości  ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne

Osoby prowadzące:

- Agnieszka Markowicz - inspektor
- Beata Chojnacka - inspektor,

pokój nr 22, I piętro, tel. (013) 460-80-20
e-mail odpadykomunalne@ustrzyki-dolne.pl

 
  Data publikacji   2015-12-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2664803