Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Odpady komunalne: - obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości niezamieszkanych
 

ODPADY KOMUNALNE:
- OBOWIĄZKI WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ustrzyk Dolnych deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  5. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza sią nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Zgodnie z § 4 uchwały nr V/29/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia wraz ze składaną deklaracją dokumentów potwierdzających inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne. W razie braku wskazanego dokumentu właściciele nieruchomości składają oświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, pok. nr 17

Obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1 lub u inkasentów wyznaczonych odrębną uchwałą.

Osoby prowadzące:

- Agnieszka Markowicz - inspektor
- Beata Chojnacka - inspektor,

pokój nr 22, I piętro, tel. (013) 460-80-20
e-mail odpadykomunalne@ustrzyki-dolne.pl

 
  Data publikacji   2015-12-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Agnieszka Markowicz
 
  Ilość odwiedzin: 2665064