Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne,
 6. 12 miesięcy doświadczenia w dziale księgowości jednostki samorządu terytorialnego lub 2 lata doświadczenia w księgowości w innych jednostkach lub przedsiębiorstwach,
 7. umiejętność obsługi komputera, obsługa pakietu OFFICE,
 8. znajomość przepisów prawnych tj: Ordynacja podatkowa, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych, postępowanie egzekucyjne w administracji.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i terminowość,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. zdyscyplinowanie,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych i z obywatelami.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji gospodarstw i nieruchomości do celów podatkowych,
 2. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 3. księgowanie wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 4. rozliczanie i kontrola kwitariuszy przychodowych (sołtysów),
 5. rozliczanie inkasa sołtysów,
 6. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 7. przygotowanie informacji pod sprawozdawczość,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. przyjmowanie i załatwianie podań w sprawach podatkowych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia w księgowości,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r. (oferty złożone po tym terminie również drogą pocztową nie będą rozpatrywane), na adres: Urząd Miejski ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; I piętro, pokój nr 26 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Konkurs będzie składał się z następujących etapów:

 1. testu wiedzy jednokrotnego wyboru ze znajomości przepisów wymienionych w ogłoszeniu,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie jednak nie później niż do 23 grudnia 2015 r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ustrzyki-dolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Rozpoczęcie pracy nastąpi z dniem 4 stycznia 2016 roku, wynagrodzenie na ogłaszanym stanowisku składa się z pensji zasadniczej w X kat. zaszeregowania oraz dodatku za staż pracy. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia na czas określony.

Ustrzyki Dolne, 2 grudnia 2015 r.

 
  Data publikacji   2015-12-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 106502