Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku leśnictwo,
 6. umiejętność obsługi komputera,
 7. doświadczenie zawodowe min. rok w jednostkach Lasów Państwowych,
 8. znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. samodzielność przy wykonywaniu zadań
 3. odpowiedzialność i terminowość,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych, (hodowlą, ochroną i pozyskiwaniem drewna).
 2. ogłaszanie przetargów na sprzedaż drewna.
 3. opiniowanie rocznych planów łowieckich, współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, przyjmowanie zgłoszeń o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących.
 4. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów.
 5. współpraca z Lasami Państwowymi i innymi jednostkami z zakresu leśnictwa.
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku,
 7. ewentualne referencje z dotychczasowego miejsca pracy,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. 1182 ze.zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych”, w terminie do dnia 28 października 2015 r., na adres: Urząd Miejski ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; I piętro, pokój nr 26 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Konkurs będzie składał się z następujących etapów:

 1. testu wiedzy jednokrotnego wyboru ze znajomości przepisów wymienionych w ogłoszeniu,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, jednak nie później niż do 2 listopada 2015 r.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ustrzyki-dolne.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Rozpoczęcie pracy nastąpi z dniem 1 grudnia 2015 r. wynagrodzenie na ogłaszanym stanowisku składa się z pensji zasadniczej w X kat. zaszeregowania oraz dodatku za staż pracy.

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.

Ustrzyki Dolne, dnia 9 października 2015 r.

 
  Data publikacji   2015-10-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 659881