Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
 

Informacja
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

W oparciu o art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2015.460 ), informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222R - obejmującej działki o nr ewidencyjnym 1977, część dz. 1966 i 2001 tj. do połączenia z ulicą Bieszczadzką”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Pisemne zgłoszenie udostępnienia kanału technologicznego należy kierować na adres:

Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego przez zarządcę drogi a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty ( zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innemu podmiotowi. W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania" udostępnieniem kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, infrastruktura ta nie zostanie zlokalizowana w pasie drogowym. Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.

 
  Data publikacji   2015-07-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 107891