Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które...
 

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz. 182 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).

Gmina Ustrzyki Dolne

Reprezentowana przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.11.2008 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2015 roku następujących zadań:

 1. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
 2. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej przez MGOPS w Ustrzykach Dolnych, w związku z realizacją Uchwały Nr XXII/152/04 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie: zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:*
  1. sługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze - 210 000 zł,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 36 000 zł,
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 30 100 zł,

  W roku 2013 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:

  1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132 125 zł
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 97 597 zł

  W roku 2014 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:

  1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 155 700 – zł
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 85 252 zł.
 2. Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania. 2. Szczegółowe warunki i termin realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godziny 14.30, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2014 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych (-)

mgr Grażyna Lechowicz

 
  Data publikacji   2014-12-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 93784