Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Gminy Ustrzyki Dolne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego
 

Na podstawie art.11 ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r., Nr6, poz.25) oraz programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.

Burmistrz Gminy Ustrzyki Dolne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

I. Rodzaj zadania
Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 4. Ust. 1, pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Wsparcie inicjatyw lokalnych związanych z organizacja konkursów w ramach programu "Działaj lokalnie"

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Kwota ogólna przeznaczona na wsparcie realizacji zadania wynosi 10 000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w obszarze zadania publicznego, o którym mowa powyżej.
 2. Złożona oferta musi być sporządzona wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)
 3. Podmiot dotowany musi posiadać doświadczenie w realizacji zadania określonego powyżej.
 4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do zabezpieczenia pieniężnego wkładu własnego przeznaczonego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji całości zadania ustała się na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r.
 2. Warunki realizacji zadania: Środki dotacyjne z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne mogą być przeznaczone tylko na realizację wyłonionych w drodze konkursów projektów:
  1. w zakresie inicjatyw lokalnych związanych z edukacja, oświatą i wychowaniem, kulturą i sztuką oraz dziedzictwem kulturowym.
  2. realizowanych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i/lub na rzecz mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne.
  3. realizowanych w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2014 r.
 3. Szczegółowe procedury realizacji konkursów organizowanych przez oferenta muszą być określone w odpowiednim regulaminie stanowiącym załącznik do oferty.
 4. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Gminy Ustrzyki Dolne a oferentem. Wzór umowy określa w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2014r. w sekretariacie Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne (ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne) na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wsparcie inicjatyw lokalnych związanych z organizacja konkursów w ramach programu "Działaj lokalnie". Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres oferenta.
 2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Do oferty należy dołączyć: - kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot - informacje o posiadanym doświadczeniu w realizacji zadania podobnego typu - statut organizacji. -regulamin organizowanych konkursów.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Rozpatrzenie i wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert
 2. Oferty opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne w oparciu o następujące kryteria.
  1. Formalne, w tym weryfikacja czy:
   • oferta została złożona przez uprawniony podmiot
   • oferta została złożona na odpowiednim formularzu
   • oferta została złożona w terminie
   • oferta jest podpisana przez uprawniona do tego osobę/osoby
   • oferta dotyczy zadania, które jest zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu
   • oferta jest wypełniona w sposób kompletny i poprawny
   • do oferty zostały dołączone wymagane załączniki
  2. merytoryczne, w tym:
   • wartość merytoryczna oferty ( liczba beneficjentów, zgodność grupy docelowej z zadaniem konkursowym, zgodność z zakresem rzeczowym zadania konkursowego, planowane efekty, cykliczność działań/projektu, ranga działań dla rozwoju i promocji gminy)
   • możliwość realizacji zadania przez oferenta ( zasoby kadrowe, zasoby rzeczowe- w tym kwalifikacje osób)
   • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ( realizacja zadań publicznych podobnego typu- w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia, współpraca z gminą)
   • regulamin gminnego otwartego konkursu ofert ( przejrzystość i klarowność procedur konkursowych, kompletność proponowanego regulaminu- procedury i wzory dokumentów
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy Ustrzyki Dolne po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
 5. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 1. W roku 2013 nie realizowano zadania publicznego tego samego rodzaju.
 
  Data publikacji   2014-07-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96878