Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   47/2005
  Nazwa pozycji   Zespół Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów żywnościowych.
 

ZSP.2-341-1/2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół Publicznych nr 2
  Narciarska Szkoła Sportowa
  ul. Dobra 6
  38-700 Ustrzyki Dolne
  Tel. (0-13) 461 16 05
 2. Rodzaj zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych
  Szczegółowy opis wymagań zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  od dnia podpisania umowy do 31-08-2006 r.
 4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:
  a) w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Dz 2004. Nr 19 poz. 117),
  b) spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych nr 2.
  Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.
  Pracownikiem uprawionym do kontaktów z oferentami jest Pani Edyta Chudzik, tel. 0-13 461 36 70
 6. Miejsce i termin składnia ofert:
  Zespół Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa Ul. Dobra 6 38-700 Ustrzyki Dolne Od dnia 26.08.2005 r. do godziny 12:00 .
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26 08 2005 r. o godz.13:00
 8. Wadium- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Termin związania ofertą- składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-08-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Edyta Chudzik
 
  Ilość odwiedzin: 659906