Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   46/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego ...
 

ZP-340/22/2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 - 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 14
 2. Rodzaj , zakres i lokalizacja :
  WYBOR BANKU UDZIELAJACEGO KREDYTU DłUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚĆI 2.500.000 PLN.
  Nomenklatura : Wspólny Słownik Zamówień (CVP) – 66.13.00.00
  Szczegółowy opis wymagań zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
  od dnia podpisania umowy do 31 GRUDNIA 2008 r.
 4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
  •  w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ) ,
  •  spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .
 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 - (tel. 460 80 27) lub za pośrednictwem poczty. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Ewa Kaczmaryk tel. 0 13 460 80 14 .
 6. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 , pok. nr 26 do dnia 21.09.2005 r. do godz. 10:00
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ,pok. nr 13 w dniu 21.09.2005 r. godz. 10:30
 8. Kryteria oceny ofert : cena 100 % .
 9. Wadium – 2.000.- zł. przed upływem terminu składania ofert.
 10. Termin związania ofertą – składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-08-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661048