Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   45/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: drogi rolniczej nr 410 w miejscowosci Równia; drogi rolniczej nr 391 w miejscowości Nowosielce Kozickie ...
 

ZP-340/ 58 /2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym  

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony  
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty .

  Cena specyfikacji : bezpłatna
  Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Fryderyk Brózda - tel. 0-13 460 8026  
 4. Opis przedmiotu zamówienia :
  Kod CPV - 45.23.32.00
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu:

  a) drogi rolniczej nr 410 w miejscowosci Równia od km 0+ 000 – do km 0+963

  Zakres prac obejmuje między innymi:
  • wykonanie rowu odwadniającego - 38,0 m3
  •  wykonanie utwardzenia odcinka rozmytej drogi tłuczniem kamiennym gr.10 cm - 120,0 m2
  •  rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelb. o pow. 3,0 m2 - 285,0 m2
  •  wypełnienie pustki pod płytami przez dowiezienie gruzu i gruntu z odl. 3 km – 222,90 m2
  •  ponowne ułożenie płyt z odkładu - 285 m2
  •  dołożenie płyt drogowych odzyskanych przy blokach - szt 11
  •  wyrównanie kolein jezdni gruntowej spycharką 75 KM – 415 m2
  •  wykonanie rowu odcinającego wzdłuż lasu – 30 m3

  b) drogi rolniczej nr 391 w miejscowości Nowosielce Kozickie od km 0+000 – 0+165
  Zakres prac obejmuje między innymi:
  •  rozebranie zniszczonego przepustu z rur bet. f 50 cm – mb 6,0
  •  wykonanie rurociągu przepustu na zjeździe z rur żelb. f 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych - mb 6
  •  wykonanie rowu odwadniającego - 12,0 m3
  •  wzmocnienie podłoża jezdni tłuczniem kamiennym grub. 10 cm - 70,0 m2
  •  utwardzenie jezdni warstwą grub. 15 cm pospółką rzeczną pozyskaną przez Wykonawcę z transportem z odległości 15 km – 485,0 m2

  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót
   
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  •  rozpoczęcie od - po podpisaniu umowy
  •  zakończenie - 30 września 2005  
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %  
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26 do dnia 10 sierpnia 2005 r. do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 1 3 w dniu 10 sierpnia 2005 r. o godz. 9:30  
 11. Termin związania ofertą : 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-07-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 355977