Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 

OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych
projektu Programu Strategicznego „Błękitny San”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 6 i 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1235), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 343/8170/14 z 29 kwietnia 2014 r. przyjął projekt Programu Strategicznego „Błękitny San” (PSBS) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Celem głównym PSBS jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin obszaru objętego programem, poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych tego terenu, skutkujący poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.
 2. Z projektem Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 339, w godzinach 7.30 – 15.30. Dokumenty niniejsze są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej samorządu województwa podkarpackiego: http://www.umwp.podkarpackie.pl/ - ścieżka: Rozwój regionalny – Programy Rozwoju – Błękitny San.
 3. Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbędą się:
  • w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 10:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1
  • w dniu 30 maja 2014 roku o godz. 10:00 w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przy pl. Berka Joselewicza 1.
 4. Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów należy wnosić w terminie 35 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20 czerwca 2014 r.
 5. Uwagi i wnioski można składać:
  • ustnie do protokołu w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 339, w godzinach 7.30 – 15.30,
  • pisemnie na formularzu zgłoszeń na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
  • pocztą elektroniczną na formularzu zgłoszeń na adres: dpp@podkarpackie.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne PSBS”.
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 
  Data publikacji   2014-05-21


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96888