Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   44/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna ...
 

ZP-340/ 25 /2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym  

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1

  38-700 Ustrzyki Dolne
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony  
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8 :00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty .

  Cena specyfikacji : bezpłatna
  Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Fryderyk Brózda - tel. 0-13 460 8026  
 4. Opis przedmiotu zamówienia :
  Kod CPV - 45.23.32.20 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna od km 0 + 853 - 1 + 153
  Zakres prac obejmuje między innymi:
  • wyrównanie wybojów masą asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni wybojów 130,0 m2 i głębokości 4 cm 130,0 m2 x 0,100 kg/m2 = 13 ton b) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 6 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na gorąco Standard I na szerokości zasadniczej 3,00 m na długości 300 mb tj od km 0 + 853 – 1+ 153 wraz z wykonaniem mijanki w km 0=875 – strona prawa – długości 33,0 m ( 25,0 m + skosy na długości 4,0 m ) i szerokości 2,00 m P= 300,00 x 3,00 + 25,00 x 2,00 + 4,0 x 2,00 x 0,5 x 2 = 958,00 m2
  • wykonanie poboczy z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm gr. 6 cm szer. 0,5 m na długości 300,0 mb – obustronnie. P = 300,0 mb x 0,50 m x 2 = 300,0 m2
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  • rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy
  • zakończenie - 15 września 2005
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %  
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26 do dnia 03 sierpnia 2005 r do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 13 w dniu 03 sierpnia 2005r o godz. 9:30
 11. Termin związania ofertą : 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-07-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 356145