Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   42/2005
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działka nr 288 o powierzchni 0.20 ha położona w Bandrowie – do użytkowania rolniczego ...
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę:

Działka nr 288 o powierzchni 0.20 ha położona w Bandrowie – do użytkowania rolniczego.
W/w nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.Umowa dzierżawa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej działka stanowi użytek: Ps V 0.18 ha i Ps VI 0.02 ha i będzie użytkowana rolniczo.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Wysokość czynszu dzierżawnego za w/w nieruchomość ustala się na kwotę 41 zł /słownie: czterdzieści jeden zł../ w stosunku rocznym.
Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, nie wcześniej niż na koniec sezonu rolniczego tj : 30 września , bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
Czynsz płatny będzie z dołu do 31 grudnia każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto Urzędu Miejskiego nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych.
W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu będą naliczane odsetki ustawowe. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.
W razie potrzeby wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wejścia w teren w trybie natychmiastowym bez konieczności wypowiadania umowy dzierżawnej i bez odszkodowań.
Na terenie dzierżawionym obowiązuje zakaz jakiegokolwiek wycinki drzew i zabudowy.

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr . 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 13 sierpnia 2005 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych w wysokości 100 złotych w pieniądzu .
Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
- zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
- przepada, jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy.

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.
Szczegółowych informacji na temat dzierżawy tej nieruchomości można zasięgnąć w pok. nr 7 i 11 tut. Urzędu tel. /013/ 460-8013.
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-07-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 356121