Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   39/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu ulicy Łukasiewicza ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym    

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony  
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od
  8 :00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty .

  Cena specyfikacji : bezpłatna.
  Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Fryderyk Brózda - tel. 0-13 460 8026  
 4. Opis przedmiotu zamówienia :  
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu ulicy Łukasiewicza polegającego na :
  • wykonaniu wyrównania wybojów oraz profilowanie do spadku 1,5% istniejącej nawierzchni betonowej betonem asfaltowym 0 – 16 mm ., średnia grubość warstwy profilowej – 2cm - 158,91 t
  • wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4 cm z betonu asfaltowego – 3.178,18 m2
  • wykonaniu regulacji pionowej istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych – 26 szt
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  • rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy
  • zakończenie - do 10 września 2005
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.  
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %  
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26 do dnia 01 sierpnia 2005 r do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 1 3 w dniu 01 sierpnia 2005 r o godz. 9:30  
 11. Termin związania ofertą : 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-07-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661054