Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   35/2005
  Nazwa pozycji   Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji ogłasza przetarg nieograniczony na: wydanie materiałów promocyjnych z terenu Ustrzyki Dolne i Stary Sambor
 

BC.0600-2 ( 64 )2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji
  38 – 700 Ustrzyki Dolne

  ul. Rynek 16
  tel. 013 471 11 30
 2. Rodzaj , zakres i lokalizacja :
  Przygotowanie wydanie materiałów promocyjnych z terenu Ustrzyki Dolne i Stary Sambor.
  • Wydanie folderu-składanki nieformatowej z opisem miast Ustrzyki Dolne i Stary Sambor,w środku mapka obydwu tych miast, ilość sztuk 3000.
  • Wydanie mapy z opisem obydwu miast Ustrzyki Dolne i Stary Sambor i ich okolic, zawierać ma dane informacyjne i teleadresowe, ilość sztuk 4000.
  • Wydanie książki kulinarnej polsko-ukraińskiego pogranicza, obejmującej teren Ustrzyk Dolnych i Starego Sambora, ilość sztuk 500.
  • Wydanie książki – „ Opowiadania i legendy Doliny Strwiąża „ , kisążka ta ma zawierać opowiadania i legendy z okolic miast Ustrzyki Dolne i Starego Sambor, ilość sztuk 500.
  • Przygotowanie afiszy na Karpacki Jarmark Turystyczny, ilość sztuk 100.
  • Przygotowanie zaproszeń na Karpacki Jarmark Turystyczny, ilość sztuk 250.

   Szczegółowy opis wymagań zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
  od dnia podpisania umowy do 31 .08. 2005 r.
 4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ) ,
  • spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .
 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego – w Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Rynek 16 w godz.8 00- 16 00 – (tel. 471 11 30) lub za pośrednictwem poczty.

  Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Łeszega tel. 471 11 30 .
 6. Miejsce i termin składania ofert :
  Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji , 38 – 700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 16 , do dnia 15.07.2005 r. do godz. 10:00.
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , w dniu 15.07. 2005 r.godz. 10:30
 8. Kryteria oceny ofert :
  cena 100 % .
 9. Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
 10. Termin związania ofertą – składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-07-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659948