Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   34/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Budowa wodociągu ” w m-ci Stańkowa ...
 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1.  Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 -15:00 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji 20,00 zł
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Budowa wodociągu ” w m-ci Stańkowa
  o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi:
  I. studium wykonalności zadania
  II. przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego
  III. dokumentację geologiczną pod budowę sieci wodociągowej, zbiornika wyrównawczego i stacji uzdatniania
  IV. operat wodno-prawny
  V. projekt budowlany - jako opracowanie wielobranżowe zawierające wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia wykonany zgodnie z:
  - ustawą z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34 (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 i z późniejszymi zmianami),
  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1133),
  VI. projekty wykonawcze - jako opracowanie wielobranżowe uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zadania bez konieczności dodatkowych opracowań i precyzujący warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót w formie opisowej i rysunkowej
  VII. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072)
  VIII. przedmiary robót
  IX. kosztorysy inwestorskie
  X. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
  Szczegółowy zakres rzeczowy i program użytkowy przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od podpisania umowy
  • zakończenie do 31 grudnia 2005 r
  • uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 31 stycznia 2006 r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:
  - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177)
  - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi:
  a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat tj. 2002 – 2004 (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
  b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem

  Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia .
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł  
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 15.07.2005 r. godz. 10:00.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-06-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661081