Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   32/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Hala sportowa” w m-ci Ustrzyki Dolne.
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19
  fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji 15,00 zł.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Hala sportowa” w m-ci Ustrzyki Dolne o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi: I. koncepcję programowo-przestrzenną (uzgodnienie wersji projektu z Zamawiającym) II. przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu III. studium wykonalności zadania IV. projekt budowlany zawierający projekty:
  • zagospodarowania działki,
  • architektoniczny,
  • konstrukcji,
  • instalacji wew. wod.-kan.
  • instalacji wew. elektrycznej, AKPiA
  • instalacja wew. teletechnicznej
  • instalacji wew. c.o.
  • instalacji wentylacji n-w.
  • kotłowni dla c.o. i ccw. (węzeł)
  • instalacji zewn. kanalizacyjnej, wodociągowej, co., elektrycznej i teletechnicznej
  • aranżacji i kolorystyki wnętrz
  • instrukcji obsługi urządzeń wraz z wymogami w zakresie BHP
  • inne niezbędnie do funkcjonowania obiektu hali sportowej
  • V. projekty wykonawcze
   VI. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072)
   VII. przedmiary robót
   VIII. kosztorysy inwestorskie
   IX. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Dokumentację należy wykonanać zgodnie z:
   - ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane, szczególnie art. 20 i 34 (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 i z późniejszymi zmianami),
   - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1133)
   - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202 poz. 2072)

   Szczegółowy zakres rzeczowy i program użytkowy przedstawiony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:
  - rozpoczęcie od podpisania umowy
  - zakończenie do 30 grudnia 2005r (z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę)
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają: - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi:
  a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat tj. 2002 – 2004 (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
  b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia .
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 29.06 2004 r godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-06-10


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 105719