Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   31/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez MGOPS.
 

Ustrzyki Dolne,dnia 2005-06-08

ZP-340/16/2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  38 - 700 Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  tel. 013 460 80 00
 2. Rodzaj , zakres i lokalizacja :
  Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez MGOPS.
  • Kolonia letnia dla dzieci w wieku 7-15 lat , turnus14 dniowy 1 turnus w okresie od dnia podpisania umowy do 25 sierpnia 2005 r. Kolonia w miejscowości nadmorskiej grupa dzieci – 30 osób , w programie program profilaktyczny oraz co najmniej 1 wycieczka poza miejsce zakwaterowania . Odbiór dzieci przez organizatora kolonii w Ustrzykach Dolnych oraz odwóz do Ustrzyk Dolnych po zakończeniu kolonii .
  • Obóz w miejscowości oddalonej ok. 15 km od Ustrzyk Dolnych - 2 turnusy 14 dniowe , 2 grupy dzieci nie mniej niż 40 osób – zakwaterowanie namioty z podpinką i podłogą .
  Szczegółowy opis wymagań zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
  od dnia podpisania umowy do 25 .08. 2004 r.
 4. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
  • w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ) ,
  • spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oddzielnie na zadanie nr 1 i nr 2 . Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych .
 5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 w godz.8:00-15:00
  – (tel. 460 80 26) lub za pośrednictwem poczty. Nabycie specyfikacji jest bezpłatne. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Zygmunt Krasowski tel. 460 80 05 .
 6. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski Ustrzyki Dolne, 38 - 700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, pok. nr 26 do dnia 24.06.2005 r. do godz. 10:00
 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 13 w dniu 24.06. 2005 r. godz. 10:30
 8. Kryteria oceny ofert : cena 100 % .
 9. Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
 10. Termin związania ofertą – składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-06-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661101