Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   30/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Dwernickiego strona prawa na odcinku od km 0+942,50 do km 1+ 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne.
 

ZP-340/ 15 /2005

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym    

 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony  
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty .
  Cena specyfikacji wynosi 18,00 zł
  Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Fryderyk Brózda - tel. 0-13 460 8026  
 4. Opis przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Dwernickiego strona prawa na odcinku od km 0+942,50 do km 1+ 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Zakres robót obejmuje między innymi: - rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm - mb 260,60
  • rozebranie obrzeży betonowych 30 x 8 cm - mb 253,60
  • rozebranie chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm - 502,60 m2
  • rozebranie chodnika o naw. bitumicznej - 36,00 m2
  • ustawienie na ławie krawężników bet. wibroprasowanych - mb 260,60
  • ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego - mb 253,60
  • wykonanie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm - 502,60 m2
  • wykonanie chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm - 84 ,00 m2
  • regulację włazów studzienek kanalizacyjnych - szt 3
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  • rozpoczęcie od – przekazania materiału RDW Ustjanowa
  • zakończenie - 30.09.2005
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. ( Dz.U.Nr 19 poz. 177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł  
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %  
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26 do dnia 27.06. 2005 r. do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 1 3 w dniu 27.06. 2005 r. do godz. 9:30  
 11. Termin związania ofertą :
  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 

 
  Data publikacji   2005-06-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 356158