Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które...
 

Ustrzyki Dolne, dnia 19 listopada 2013r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami)

Gmina Ustrzyki Dolne Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.11.2008 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku.
Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.
Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej przez MGOPS w Ustrzykach Dolnych, w związku z realizacją Uchwały Nr XXII/152/04 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie: zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 
    1. * usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200 000, 00 zł
    2. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze – 90 000,00 zł

    W 2012 roku koszt realizacji w/w. zadania wyniósł 215 275 zł.
    W 2013 r. przewidywany koszt wykonania w/w. zadania wyniesie 255 000 zł.

  2. Szczegółowe warunki i termin realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2013 r. do godziny 14.00, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.12.2013r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych
(-) Grażyna Lechowicz

 
  Data publikacji   2013-11-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 96889