Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   25/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne ...
 

O G Ł O S Z E N I E

  W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XLI/317/2001 z dnia 24 maja 2001 r. , nr XXI/146/04 z dnia 04 czerwca 2004 r. , nr XXVIII/201/05 z dnia 25 lutego 2005 r. i nr XXVIII/201/05 z dnia 25 lutego 2005 r. r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:  

 1. Działka nr 227/7 o pow. 0,2099 ha , położona w Dźwiniaczu Dolnym  
  Cena wywoławcza nieruchomości: 15 900,- zł
   
  Nieruchomość uwidoczniona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych w księdze wieczystej nr 20690 jako własność Gminy Ustrzyki Dolne. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych nieruchomość ta stanowi użytek: pastwisko klasy IV, a według opracowanego studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne leży w terenach zainwestowanych.  
 2. Działka nr 183 o pow. 0,28 ha , położona w Stańkowej, uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20691 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,- zł
   
  Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %. Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów działka ta stanowi użytek: B-Ps IV i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne część działki od strony północno wschodniej leży w terenie budownictwa wielofunkcyjnego mieszkalno - usługowego istniejącego i potencjalnego, a pozostała część działki w terenie rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego.
 3. Działka nr 1966/2 o pow. 0,23458 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 27 650,-zł
   
  Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów działka ta stanowi użytek: Rola IV B i pastwisko IV i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne leży w terenach zainwestowanych (strefa zagospodarowania: miejska, mieszkalno-usługowa).
 4. Działka nr 732/6 o pow. 0,0954 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20734 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 17 700,-zł
   
  Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów działka ta stanowi użytek: Rola IV B i pastwisko IV i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne leży w terenach istniejącego zainwestowania.
 5. Działka nr 386 o pow. 0,3300 ha , położona w Bandrowie, uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 2 550,-zł
   
  Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów działka ta stanowi użytek: rola IV B i pastwisko IV i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne leży w części w terenach zainwestowanych, a w części w potencjalnej strefie rozwoju osadnictwa. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.    

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia : 17 czerwca 2005 r.

  Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.

  Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

  Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

  Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-05-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 1040431