Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   24/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Przebudowa Rynku - pierzeja południowa
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji wynosi 50,00 zł.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Przebudowa Rynku - pierzeja południowa" w m-ci Ustrzyki Doln e o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi:
  • przebudowę płyty Rynku wraz z przyległymi ulicami
  • budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej przyległej do płyty Rynku
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej
  • budowę sieci wodociągowej
  • przebudowe i rozbudowę sieci elektroenergetycznej NN
  • przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu
  • przebudowe sieci elektroenergetycznej ŚN
  • przebudowę sieci teletechnicznej TP S.A. i Multimedia Polska -Południe S.A.

   Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji. - opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót) Wspólny słownik zamówień (CPV) 45231000; 45232310

   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od - podpisania umowy
  • zakończenie do - do 30 listopada 2005r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają: - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne : - warunki ekonomiczno-finansowe : a) Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł - warunki techniczne : a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2000 – 2004 (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia .
  Status prawny - wymagane dokumenty

  1) Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177),
  2) Aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
  4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  5) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert.
  6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2,4,5 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  7) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

  Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

  Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

  Zdolność techniczna – wymagane dokumenty
  1) Listę kluczowego personelu proponowanego do zatrudnienia przy realizacji zamówienia z uprawnieniami wymaganymi ustawą – Prawo budowlane oraz zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (uprawnienia kierownika robót w branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej)
  2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
  3) Oświadczenie Wykonawcy o robotach jakie przewiduje zlecić do wykonania przez Podwykonawców.
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 15.000,-zł
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 11.07.2005 r godz. 10:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dniao godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-05-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659932