Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   18/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Cmentarz komunalny” w m-ci Brzegi Dolne ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji wynosi 20,00 zł.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Cmentarz komunalny” w m-ci Brzegi Dolne o zakresie rzeczowym obejmującym:
  • Ogrodzenie cmentarza:
   a) słupki żelbetowe o przekroju 40 x 40 cm - szt. 16,0i przęsła z elementów stalowych (stal 10HA) o długości 260 cm b) słupki żelbetowe o przekroju 59 x 59 cm - szt. 3 i brama oraz furtka z elementów stalowych (stal 10HA)
   c) słupki żelbetowe 12 x 16 cm (prefabrykowane) i siatka stalowa powlekana o oczkach 50 x 50 mm na drutach naciągowych - mb 180,0
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:- rozpoczęcie od - po podpisaniu umowy - zakończenie do - 15 lipca 2005r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:
  - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177)
  - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 29.04.2005 r. godz. 10:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dnia o godz. 10:30
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-04-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 356149