Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   17/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie elewacji i docieplenia ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego;
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16
 2. Tryb udzielenia zamówienia;
  zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godz. 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji wynosi 10,00 zł.
  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek tel. 0-13 460 80 19
 4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Wykonanie elewacji i docieplenia ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 2” w m-ci Ustrzyki Dolne o zakresie rzeczowym obejmującym między innymi:- rozbiórkę ścianki z luxferów - 31,6 m2 - zamurowanie częściowo otworów po rozbiórce luxferów - 7,9 m3 - montaż okien z PCV - 16,9 m2
   • ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grub. 10 cm i wykonanie wyprawy - 933,0 m2
   • ocieplenie ościeży otworów okiennych płytami styropianowymi o grub. 3 cm i wykonanie wyprawy - 34,8 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 6. Termin wykonania zamówienia;
  Termin realizacji zamówienia:
  • rozpoczęcie od - 01 czerwca 2005r
  • zakończenie do - 31 lipca 2005r
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają: - warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2004r Nr 19 poz. 177) - spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne :
  - warunki ekonomiczno-finansowe :
  a) Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł
  b) Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
  - warunki techniczne :
  a) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat tj. 2000 – 2004 (rozpoczął i zakończył ) co najmniej 1 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia
  b) Dysponuje personelem posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem Ocena spełnienia ww. warunków przez wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia .
 8. Informacja na temat wadium;
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3.000,-zł
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
  Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty - 100% znaczenia
 10. Miejsce i termin składania ofert;
  Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnychul. Kopernika 1 pok. nr 26 (sekretariat) 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 27.04.2005 r. godz. 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 13 tego samego dniao godz. 10:30.
 11. Termin związania ofertą.
  Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 
  Data publikacji   2005-04-07


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 659888