Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   15/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości - działek położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ...
 

O G Ł O S Z E N I E

W oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr XXV/216/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. nr XXI/146/04 z dnia 04 czerwca 2004 r. i nr XXIII/163/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne - o g ł a s z a m:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:  
1) Działka nr 1279/2 o pow.
0,0426 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Fabrycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 250,- zł

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu zwiększona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o 22 % podatku VAT.

Nieruchomość ta uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr 28034 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.

Według ewidencji gruntów, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych opisana wyżej nieruchomość stanowi użytek: Ps IV.

Zgodnie z decyzją nr GPI-7331/91/03 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy przedmiotowa działka winna być zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, według szczegółowych wymagań określonych w tej decyzji.

Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w terminie 24 miesięcy, licząc od dnia spisania notarialne umowy sprzedaży, natomiast jej zakończenie w ciągu następnych 24. Całość cyklu zabudowy winna się zamknąć w okresie 4 lat, licząc od dnia spisania umowy notarialnej.

Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

W przypadku niedotrzymania terminów zabudowy nabywca będzie uiszczał na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne karę umowną za każdy miesiąc opóźnień w realizacji inwestycji - w wysokości 0,5 % wartości działki. Wartość działki określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, jednakże, jeżeli wartość ta będzie niższa niż cena uzyskana w przetargu to kara umowna liczona będzie od ceny działki uzyskanej w przetargu.

Przedmiotowe ustalenia obowiązywać będą również następców prawnych nabywcy nieruchomości.

2) Działka nr 2730/4 o pow. 0,1108 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Jasień.
Cena wywoławcza nieruchomości: 8 550,- zł  

3) Działka nr 2730/5 o pow. 0,1338 ha , położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Jasień.  
Cena wywoławcza nieruchomości: 8 450,- zł
 

Nieruchomości wyszczególnione w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia uwidocznione są w księdze wieczystej nr 20878 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.

Zgodnie ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych nieruchomości te stanowią użytek: R IV a, a według opracowanego studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne przeznaczone są pod zieleń łęgową.

4) Działka nr 122/1 o pow. 0,21 ha , położona w Hoszowie.  
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 450,- zł
 

Nieruchomość uwidoczniona jest są w księdze wieczystej nr 20723 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych - jako własność Gminy Ustrzyki Dolne .

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów nieruchomość ta stanowi użytek: Ps IV, a według opracowanego studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne leży w obszarze terenów zainwestowanych.

5) Działka nr 77/2 o pow. 1,17 ha , położona w Wojtkowej , uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr 17765 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 300,- zł
 

Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów nieruchomość ta składa się z użytków: R IV b, R V, Ps IV i Ps V i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne znajduje się częściowo w terenie zainwestowanym, a częściowo w strefie rozwoju osadnictwa.

Informuję, iż przez przedmiotową działkę ustalona zostanie służebność przechodu, przegonu i przejazdu do działki nr 78, pasem szerokości 4 mb. przy granicy działki nr 79.

6) Działka nr 183 o pow. 0,28 ha, położona w Stańkowej, uwidoczniona w księdze wieczystej Nr 20691 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,- zł
 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Według prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencji gruntów działka ta stanowi użytek: B-Ps IV i zgodnie z opracowanym studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne część działki od strony północno wschodniej leży w terenie budownictwa wielofunkcyjnego mieszkalno - usługowego istniejącego i potencjalnego, a pozostała część działki w terenie rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.    

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, lub na konto nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, najpóźniej do dnia :

06 maja 2005 r.

Sprzedaż nieruchomości wyszczególnionych w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszego ogłoszenia nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-04-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661073