Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   14/2005
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne ...
 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym    

 1. 1. Nazwa i adres Zamawiającego :
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  tel. 0-13 460 80 26 fax 0-13 461 11 23
 2. Tryb udzielenia zamówienia :
  Przetarg nieograniczony  
 3. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 12 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty .
  Cena specyfikacji wynosi 35,00 zł.
  Pracownik uprawniony do kontaktu z oferentami : mgr inż. Fryderyk Brózda - tel. 0-13 460 8026  
 4. Opis przedmiotu zamówienia :  
  Przedmiotem zamówienia jest:
  a) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne, masą asfaltowo-betonową na gorąco w zakresie do 90 ton wbudowanej masy
  b) wykonanie remontu i przebudowy ulicy M.Konopnickiej polegającego na :
  - rozebraniu istniejącego krawężnika betonowego 15 x 30 cm - 97,50 mb
  - rozebraniu chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm - 93,50 m2
  - ustawieniu krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm - 270,0 mb
  - wykonaniu dolnej w-wy podbudowy grub. 15 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm – 446 m2,
  - wykonaniu dolnej w-wy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 60 mm – 100 m2
  - wykonaniu dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia podbudowy – 346 m2
  - wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 6 cm z betonu asfaltowego – 651 m2
  - wykonaniu regulacji pionowej istniejących włazów kanałowych – 5 szt
  - wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm - 142,50 m2
 5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
 6. Termin wykonania zamówienia :
  a) Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych :
  - rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy
  - zakończenie - do 31.05.2005
  b) Wykonanie remontu i przebudowy ul. M. Konopnickiej
  - rozpoczęcie od – po podpisaniu umowy
  - zakończenie - do 30.06.2005
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu :
  W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełanijący wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) oraz spełnią warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Informacja na temat wadium :
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.  
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :
  Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie kryterium - cena 100 %  
 10. Miejsce i termin składania ofert :
  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Ul. Kopernika 1 , pok. Nr 26 do dnia 18 kwietnia 2005 r do godz. 9:00
  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego , pok. Nr 1 3 w dniu 18 kwietnia 2005 r do godz. 9:30
 11. Termin związania ofertą : 30 dni.
  Bieg terminu rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu złożenia oferty .

 
  Data publikacji   2005-03-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 661109